بررسی نمونه‌های ویراستاری

مقدمه و مدخل‌های زیر در کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی اصول و روش‌های ویرایش زبانی -به‌ویژه نحوی- را یاد می‌دهد و شایسته است حتماً خوانده و تمرین شود
آزمایشات، آنچه، آن که، اخبارها، از بهر، اسباب و اثاث، استمداد طلبیدن، افعال بازدارنده، افعال پیاپی، اگر چنانکه، انسانیت، باسمه تعالی، بازرسین، باقیات و صالحات، بالتبع، بالطبع، بدعتگذار، به خود اختصاص دادن، تجربه کردن، تصفیهٔ حساب، تطابق فعل و فاعل، تلگرافاً، تلگرافات، تنوین قیدساز، جمع اسامی قوم‌ها، جمع به ات و جات و گان و ها و ین، جمع جمع، جمع ضمایر جمع، جمع فعل، چالش، چون… پس، چون… لذا، حجوم، حذف است، حذف حرف اضافه، حذف فعل، حرف اضافهٔ محذوف و مرکب و معطوف، در این باره، رابطهٔ فعل و فاعل، را پس از نکره و فاعل و فعل، رفع نواقص و رفع نقایص، روی کسی حساب کردن، زیاد، ساختن صفت از اسم، ساختن قید از اسم و صفت، فاعل بیجان، فاعل جمع، فهمیدن کسی را، کنکاش، گرچه… ولی، گر پسوند، لازم به تذکر است، گزیر نداشتن، محیی‌الدین، نا، ویرگول، های غیرملفوظ، های ملفوظ، نه… نه، واو عطف، هست، همه خسته نباشید، ین پسوند

می‌گویند فناوری را نباید فن‌آوری نوشت، چون به‌معنی آوردن فن و تکنیک نیست. «آور» در فناور پسوند دارندگی است، مثل «جگرآور» و «جنگاور» اما «زبان‌آوری» هم در متون ادبی داریم و کسی آن را «زباناوری» ننوشته است

اصطلاحاتی مثل «ادبیات حماسی» و «ادبیات غنایی» که از فصل‌بندی‌های کتاب‌های درسی هم هست گرته‌برداری است

به‌ کار بردن «متون» به‌جای «ادبیات» گرته‌برداری از انگلیسی است

کاربرد «تدابیر اخذشده» که در رسانه‌ها فراوان دیده می‌شود جای بهبود دارد. تدبیر اندیشیده می‌شود و تصمیم اخذ. نباید این‌ها را با هم آمیخت