Amir Reza Mobini

مجموعهٔ چهارم

باخنده که می‌آیی بی‌گریه‌تر از من نیست در پای تو تو می‌افتم گویی خبر از من نیست چشم تو نگاره‌ای خدایی‌ست پایان غم دل آشنایی‌ست

Read More »

فرهنگ لغت تجاری

International commerceبازرگانی بین‌الملل In transit cargoبار ترانزیتی Licenseمجوز Proforma Invoice (PI)پیش‌فاکتور Commercial documentsاسناد تجاری Commercial Invoice (CI)فاکتور تجاری Packing list (PL)فهرست بسته‌بندی Transport documentsاسناد حمل

Read More »

مجموعهٔ سوم

بگذار که عشق دل به بازی بکشدتا قصهٔ ما به عشقبازی بکشد بی‌تو چونم قصهٔ پاییز و برگ بزدا هزچه نقاب از قپ اندیشهٔ خود

Read More »