دفتر نگاره‌ها

مجموعهٔ چهارم

باخنده که می‌آیی بی‌گریه‌تر از من نیست در پای تو تو می‌افتم گویی خبر از من نیست چشم تو نگاره‌ای خدایی‌ست پایان غم دل آشنایی‌ست

Read More »

مجموعهٔ سوم

بگذار که عشق دل به بازی بکشدتا قصهٔ ما به عشقبازی بکشد بی‌تو چونم قصهٔ پاییز و برگ بزدا هزچه نقاب از قپ اندیشهٔ خود

Read More »

مجموعهٔ دوم

وقتی دلم از بود و نبودت نگران بود آغوش تو آرام‌ترین جای جهان بود عاشق تو تا شدم در نهان پیدا شدم خنده به روی

Read More »

مجموعهٔ نخست

موهای مهربانت آهنگ های‌وهویم وابیاموخت دل و جانم عشق جنون جان است گویند مهربان خوابیده است و حرف دارد خوابکی

Read More »