فرهنگ لغت تجاری

International commerce
بازرگانی بین‌الملل

In transit cargo
بار ترانزیتی

License
مجوز

Proforma Invoice (PI)
پیش‌فاکتور

Commercial documents
اسناد تجاری

Commercial Invoice (CI)
فاکتور تجاری

Packing list (PL)
فهرست بسته‌بندی

Transport documents
اسناد حمل

Waybill
راهنامه

Bill of Lading (BL)
بارنامه

FIATA
سازمان جهانی فیاتا

Carrier
شرکت صاحب وسیله حمل

Shipper
فرستنده

Consignee
گیرنده

Notify party
مطلع‌شونده

Port of Loading (POL)
مکان بارگیری

Port of Discharge (POD)
مکان تخلیه

Receipt of goods
رسید کالا

Title transfer to consignee
انتقال مالکیت [بار] به گیرنده

Negotiable
قابل‌مذاکره

Non-negotiable
غیرقابل‌مذاکره

Legal documents
اسناد حقوقی

Insurance documents
اسناد بیمه

Inspection documents
اسناد بازرسی

Banking documents
اسناد بانکی

Financial documents
اسناد مالی