مجموعهٔ نخست

موهای مهربانت آهنگ های‌وهویم
وابیاموخت دل و جانم عشق

جنون جان است گویند

مهربان خوابیده است و حرف دارد خوابکی