ترجمهٔ فارسی (1/10)

ترجمهٔ انگلیسی به فارسی بازتولید کانتنت انگلیسی در زبان فارسی است؛ آن‌طور که از نظریه‌پردازان ترجمه الهام می‌آید، ترجمه باید مفاهیمی مانند واژگان، ترتیب آمدن آن‌ها، جریان‌های فرهنگی و مختصات جامع، صحیح و دقیقی را که در زبان مبدا است در مقصد بنا کند؛ رویکردهای ترجمه از همین جا مطرح می‌شود
می‌رسد که زبان مترجمان از تقلید به تحقیق می‌رسد. علاقه و مسئولیت‌پذیری در انتقال پیام مترجم را از رونویسی به خودنویسی می‌‌برد. بهتر است توجه داشت سرقت ادبی از دیگران مصداق جرم است؛ اما اگر نویسنده از اثر خود سرقت ادبی کند، به آن ازخویش‌دزدی می‌گوییم که در منظومه‌های بزرگان ادب فارسی مانند سعدی به چشم می‌خورد

کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی * یک نفس از درون دل خیمه به در نمی‌زنی
تا تو بخاطر منی کس نگذشت از دلم * مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم
در هر کدام از بخش‌های صدگانه این دسته‌بندی به موضوعاتی در ترجمه می‌پردازیم و این همراهی برای علاقه‌مندان بسط طبع مفید می‌تواند باشد. برای آغاز، حرف تعریف معروف انگلیسی را ترجمه کنیم

 They brought the magazine and the papers
 They brought the magazine and papers

در جمله پایین، تنها یک حرف اضافه داریم که هر دوی اسم‌ها را شناس می‌کند. وقتی پشت هر واژه به‌طور مجزا حرف تعریف می‌آوریم و هر واژه یک حرف تعریف دارد، یعنی حساب آن واژه‌ها را از هم جدا می‌کنیم
فرض کنید بسته‌ای حاوی یک مجله و یک مقاله به دست شما رسیده است؛ اینجا یک حرف تعریف پشت هر دو واژه می‌آوریم تا بگوییم با هم‌اند. قبل از جمله‌واره‌های وابسته، بهتر است حرف تعریف انگلیسی بیاید تا از ابهام جلوگیری شود؛ پس استفاده زیاد از حرف تعریف انگلیسی کارآمد است و گروه‌های اسمی را تمییز می‌دهد
در بخش بعد اخبار انگلیسی را بررسی می‌کنیم