مجموعهٔ دوم

وقتی دلم از بود و نبودت نگران بود * آغوش تو آرام‌ترین جای جهان بود
عاشق تو تا شدم * در نهان پیدا شدم

به عشقت زندگی کردن حرامم * به جانت دل‌ربودن آشنایم

خنده به روی تو نمودار باد * عاشق و معشوق به دیدار باد

در سایش شاخسار پیداست نفس