مجموعهٔ دوم

وقتی دلم از بود و نبودت نگران بود
آغوش تو آرام‌ترین جای جهان بود
عاشق تو تا شدم
در نهان پیدا شدم

خنده به روی تو نمودار باد
عاشق و معشوق به دیدار باد

در سایش شاخسار پیداست نفس