مجموعهٔ سوم

از همه نیکوست تمنا برید * با تو و آن ناز جهانی خرید

بگذار که عشق دل به بازی بکشد * تا قصه ما به عشقبازی بکشد

بی‌تو چونم قصهٔ پاییز و برگ

بزدا هزچه نقاب از قپ اندیشهٔ خود

من از انسان به تو بر می‌گردم